MIRADES

L’Escola Institut Mirades sorgeix amb la voluntat de generar un debat obert amb tota la comunitat, per tal de poder construir una mirada conjunta que parteix de la conjunció d’idees, punts de vista i sensibilitats de les diferents persones que en formem part de l’escola. Un procés de construcció que ens permet definir i compartir la forma com els adults entenem els que han de ser els fonaments del nostre projecte educatiu (el concepte d’infància, d’aprenentatge i d’escola), a partir del que oferir una experiència coherent i de màxima qualitat als infants i joves en el seu pas al llarg de tota l’educació obligatòria.

Així doncs, el que aquí trobareu recollit és la mirada que com a equip educatiu estem construint, no com a concepte estanc, sinó com a base a partir de la qual iniciar un diàleg constructiu amb la resta de la comunitat educativa, enriquint d’aquesta manera l’educació dels infants i joves :

Una mirada cap als infants i joves...

 • Cal reconèixer i reivindicar la infància, entesa com l’etapa que va del naixement fins a la majoria d’edat, com una etapa amb una identitat pròpia que cal reivindicar, no pel que arribaran a ser algun dia, sinó pel que són en el present, partint de la idea que els infants i joves són ciutadans de ple dret.
 • Una infància activa en què cada infant i jove és un subjecte competent que té el desig i la necessitat de donar sentit al món que l’envolta, participant activament en la seva millora i transformació.
 • A través de la creació de contextos d’aprenentatge es vol acompanyar als infants i joves en el seu creixement, per tal que puguin actuar amb tota la llibertat i autonomia que són capaços de mostrar.
 • Reivindiquem la possibilitat de viure una infància digna. Una dignitat basada en oferir la possibilitat de desenvolupar la seva capacitat de pensar, de ser escoltat, de racionalitzar, de comprometre’s en el seu pensament i les seves accions amb el món que l’envolta.
 • On la identitat individual és la base a través de la que construir la identitat del grup, i on aquesta alhora es converteix en el principal context on desenvolupar-se. Els infants i els joves són éssers socials.
 • Necessiten ser protagonistes de la seva pròpia vida a partir dels recursos i les competències que vagin incorporant a partir de les seves vivències.
 • Amb una alta capacitat creativa innata que cal fomentar i tenir cura.

Una mirada cap a l'aprenentatge...

 • L’aprenentatge és una necessitat vital a la que cal donar resposta a través de la creació de les condicions més adients per tal que es pugui produir.
 • Aquest procés individual es produeix sobretot en contextos socials en què s’està en relació amb altres persones.
 • No és una condició exclusiva de la infància, doncs l’escola és un context en què infants, joves, equip docent i famílies aprenen els uns dels altres i acompanyats pels altres. Així doncs, ens cal crear una xarxa de relacions intensa i estable entre els diferents membres de la comunitat (infants-docents, docents-docents, docents-famílies, famílies-infants,…) que permeti establir els vincles a partir dels que es generin situacions d’intercanvi.
 • Per tal que es produeixi un veritable aprenentatge, aquest ha de partir dels coneixements previs que te cada individu, de manera que els vagi construint de forma dinàmica i en relació i interacció amb els altres, trobant-li el sentit i la capacitat de ser donar resposta a una necessitat que tingui, tant de forma individual com de grup.
 • El món en què els infants i joves viuen és una realitat complexa i en constant canvi, formada per molts elements en interrelació, de manera que necessiten aprendre des d’aquesta complexitat en situacions en què no es fragmenti el pensament en diferents disciplines, sinó d’una manera global, sempre en relació i interacció amb el context en què es produeix.
 • No prioritzem l’acumulació de sabers de forma repetitiva, sinó ens plantegem la necessitat que els infants i joves disposin de tots els recursos necessaris (materials, tecnològics, expressius, emocionals…) per afrontar les diferents situacions en què es trobin.

Una mirada cap a l'escola institut...

 • Entenem l’escola com una institució que rep l’encàrrec per part de les famílies i la societat d’ajudar a desenvolupar en els infants totes les seves capacitats i competències per poder ser un membre actiu, crític i amb capacitat de transformar la realitat que habita.
 • Ha de garantir una experiència educativa i vital contínua i coherent, alhora que fomenta el pensament crític i la l capacitat de pensar.
 • Oferir la igualtat d’oportunitats, entenent-la com la possibilitat d’oferir a cada infant i jove el que necessita en cada moment.
 • Una escola on la vida quotidiana permeti als infants viure un dia a dia sense presses i amb un ritme relaxant, amb temps oberts i flexibles, rebutjant la massificació, donant una gran importància a la diversitat de situacions (en gran grup, petit grup, parelles i individual) afavorint que cada infant pugui tenir un itinerari d’aprenentatge personal conegut per tots els docents del centre.
 • Una escola oberta al barri i les relacions, així com rica en contrastos i interconnexions entre el dins i el fora, la natura i la tecnologia.
 • Plena d’espais polifuncionals i multisensorials, que permetin als infants i joves habitar-los, entenent aquesta habitabilitat com la capacitat d’actuar-ne, deixant una empremta o bé fins i tot, transformant-los.
 • Que ofereix una veritable experiència democràtica fonamentada en la cultura de la convivència, en la que cada un dels individus que en formem part de la comunitat educativa ens fem responsables de nosaltres i de la comunitat, prenent el compromís de vetllar per la millora de les condicions de vida de tots i cadascun de qui la composem.

Una mirada cap als docents...

 • Tenim la responsabilitat de fomentar el desenvolupament en cadascun dels infants i joves desenvolupant les actituds, els recursos i les competències necessàries per tal que puguin ser els protagonistes de la seva vida, tant en el present com en el futur.
 • Fomentar la construcció de significats, per tal que infants i joves puguin afrontar els problemes reals amb els recursos necessaris que els permetin trobar solucions múltiples i creatives.
 • Un equip docent conscient de la necessitat de formació continua, amb una actitud de reflexió constant de la pròpia pràctica.
 • Reconèixer a cadascun dels infants en la seva diversitat, valorant la seva identitat i potenciant les seves capacitats i competències.
 • Generar entorns estimulants a través de diferents contextos d’aprenentatge rics i estimulants, amb una  actitud oberta i flexible. Prenent com a punt de partida  les característiques de cadascun dels infants i joves així com els diferents currículums d’educació infantil, primària i secundària..
 • El docent com a observador atent dels processos de vida i d’aprenentatge que es produeixen en el dia a dia dels infants i joves, amb el compromís de donar-ne continuïtat , a través de la interpretació de les seves accions conjuntament amb altres membres de l’equip docent, arribant a un coneixement real de les necessitats i interessos de cadascú.

Una mirada cap als referents...

 • Marina Garcés
 • Edgar Morin
 • Philippe Meirieu
 • Jerome Bruner
 • Howard Gardner
 • Lev Vigotsky
 • Decroly
 • Rosa Sensat
 • Loris Malaguzzi
 • John Dewey
 • William Heard Kilpatrick

Una mirada cap a algunes experiències inspiradores...

 • Escoles infantils de Reggio Emilia.
 • Escola el Roure Gros, de Santa Eulàlia de Riuprimer.
 • Escola Tarlatana, de Sabadell.
 • Institut Escola El Martinet, de Ripollet.
 • Institut Escola Els Pinetons, de Ripollet.
 • Institut Quatre Cantons
 • Institut Ca n’Oriac
 • Institut Escola Les Vinyes